ورود پنج شنبه 14 فروردین ماه 1399
   
  متن / HTML 

منشور اخلاقی بنیاد مسکن

 

1-      به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع ، وقت شناسی بصورت دقیق رعایت گردد.

2-      قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق رعایت شود.

3-      نسبت به همکاران و مراجعان با خوش روئی و متانت رفتار شود.

4-      راهنمائی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیردو از سرگردانی آنها جلوگیری بعمل آید.

5-      فضای محیط کار به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.

6-      ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض ( قومی ، جنسی ، خویشاوندی ،مذهبی و... ) صورت گیرد.

7-      به صحبتها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگوئی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت  پذیرد.

8-      انجام وظائف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد.

9-      از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ، سفارش و اخذ هر گونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد تحت هر عنوان خودداری شود.

10-   فعالیتها زمان گذاری شود و بر اساس زمان پیش بینی شده با برنامه ریزی انجام پذیرد.

11-   فعالیتها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران .

12-   از شایعه پراکنی ، تهمت ، غیبت ، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می نماید بطور جدی پرهیز شود.

13-   رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری گردد.

14-   از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه طبق موازین اسلامی استفاده شود.

15-   از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز شود.

16-   تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم استقرار یابد ، به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشد.

17-   از اسراف و مصرف بیهوده از امکانات و اموال بنیاد جلوگیری شود.

18-   از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح گردد.

19-   اهداف سازمان به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسوئی داشته باشد.

20-   نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئولیت نماید.

21-   ازتسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند، خودداری شود.

 

 
Copyright (c) 1399/01/14 mobarake.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا