ورود پنج شنبه 14 فروردین ماه 1399
 
  تصوير 

جناب اقای نصرت اله باتوانی مسئول امو وام
  تصوير 

بازدید مهندس مهدیان از واحد های مسکن روستائی
  تصوير 

واحد تکمیل شده در روستای اراضی
  تصوير 

مسکن روستائی نما شده در باغملک
  تصوير 

دهسرخ
  تصوير 

حسن اباد بیدکان
  تصوير 

 
  متن / HTML 

محتويات

بهسازی و مسکن روستائی

 مسئول امور وام و معاونت شعبه: آقای نصرت اله باتوانی

مقدمه: طرح بهسازي مسكن روستايي از سال 1374 توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي، با هدف بهبود كيفيت مسكن و بافت روستايي و ارتقاء سطح ايمني، بهداشتي، رفاه و آسايش مسكن روستايي آغاز گرديد. اين مهم توأم با ارايه تسهيلات و زيرساخت‌ها، قابليت آن را مي‌يافت كه به ايجاد حس تعلق به مكان، حفظ تراكم جمعيت خانوار، بهبود سيماي بصري و چشم انداز روستا، مقاوم سازي مسكن و در نتيجه بهسازي زندگي روستايي بينجامد، هر چند با فراز و نشيب‌ها و مشكلات فراوان اداري و اجرايي روبرو بود. ليكن به منظور تسريع در روند اجراي بهسازي مسكن روستايي و نيل به اهداف اين طرح، و با عنايت به كسب تجارب ارزنده و شناسايي نقاط ضعف و كمبود سال‌هاي گذشته، طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي در سال 1384 در هيأت محترم دولت مطرح شده و به تصويب رسيد.

 منشور اهداف طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي - ماده 1: احداث مسكن مقاوم و بادوام روستايي -

ماده 2: تلاش در حفظ هويت معماري بومي‌مسكن روستايي -

ماده 3: تأمين جنبه زيباشناسانه سيماي روستا -

 ماده 4: تأمين مسكن متناسب با نياز روستايي -

 ماده 5: احداث مسكن سبز روستايي -

ماده 6: تغيير فضاي روستايي از محيطي غيربهداشتي، آسيب پذير و رو به زوال به فضاي سرزنده، شاداب و جاذب و زيبا به لحاظ جلوگيري از مهاجرت -

ماده 7: تطبيق كالبد مسكن روستايي با زندگي امروزي (احداث مسكن روستايي مطابق زندگي امروزي) -

 ماده 8: گذر از نگرش (تأمين سرپناه براي روستايي) به (تأمين مسكن براي روستايي) -

ماده 9: ارتقاء توسعه سكونتگاههاي روستايي و تلاش در نزديكي سطح بهره مندي از رفاهيات شهرها و روستاها -

ماده 10: تلاش در بهينه سازي مصرف انرژي در مسكن روستايي -

 ماده 11: افزايش قابليت و سرعت اجراي طرح‌هاي كالبدي و عمراني روستاها -

ماده 12: تأمين بهداشت محيط روستايي با توليد مسكن روستايي بهداشتي (ارتقاء سطح بهداشت در سكونتگاههاي روستايي) -

ماده 13: تلاش در به حداقل رساندن آثار مخرب تقليد كوركورانه از ظواهر شهري نامناسب در توليد مسكن روستايي -

ماده 14: ايجاد تحرك در چرخه توليد مسكن روستايي -

ماده 15: ترويج الگوهاي منتخب و برجسته معماري روستايي به لحاظ فرم و جنبه‌هاي زيباشناختي سيماي روستا -

 ماده 16: ترويج فرهنگ بيمه و ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت تحت پوشش قرار دادن واحدهاي احداثي مسكن روستايي طرح نظام فني روستايي با توجه به لزوم ساخت واحدهاي مسكوني مقاوم و امن در مقابل خطرات حوادث طبيعي ضرورت تشكيل يك نظام كنترلي در ساخت و سازهاي روستايي براي دستيابي به مسكن روستايي مقاوم و نيز اهميت مسكن روستايي در رشد و توسعه پايدار كشور، موضوع ساخت و ساز اصولي با نظارت مناسب نبايد ناديده گرفته شود.

طرح نظام فني روستايي تشكيلاتي است كه براي دستيابي به اين امر مهم شكل گرفته و از سال 1382 در تمامي‌استان‌هاي كشور راه اندازي و كليه نقاط روستايي را تحت پوشش قرار داده است.

اهداف طرح نظام فني روستايي

- ترويج اصول فني ساختمان سازي و رشد آگاهي عمومي‌

- هدايت بافت فيزيكي روستاها و بهسازي محيط زيست و سكونتگاههاي روستايي براساس طرح‌هاي هادي روستايي

 - بالا بردن كيفيت ساخت و سازهاي روستايي

- استفاده صحيح از مصالح مقاوم و استاندارد

- شناسايي، بكارگيري و ساماندهي نيروهاي انساني بومي‌مستعد در فن ساختمان سازي روستايي

- بالا بردن سطح دانش فني و اجرايي ناظرين با آموزش علمي‌و عملي مستمر آنان بازسازي مناطق آسيب‌ديده از سوانح طبيعي

بنياد مسكن به منظور احياء و توسعه مناطق آسيب‌ديده از سوانح طبيعي با بهره جويي از توانايي‌هاي ملي و منطقه اي در يك برنامه فشرده اقدام به بازسازي واحدهاي مسكوني آسيب‌ديده مي‌نمايد.

 برنامه ريزي براساس بازسازي مشاركتي نقش مردم:

مديريت ساخت، نظارت و پيگيري، مشاركت در تهيه طرح و تصميم گيري‌ها و انتخاب نقش دولت و مديريت بازسازي:

ارايه وام بلاعوض و جبراني، هدايت‌هاي فني، تهيه طرح‌هاي لازم، انجام پشتيباني‌هاي لازم در زمينه تأمين منابع، حمايت از قشر آسيب پذير.

سياست‌هاي تكنولوژي ساخت ارتقاء كيفي واحدهاي مسكوني و بافت محيط زيست نسبت به شرايط پيش از سانحه زلزله.

اتخاذ شيوه‌هايي از تكنيك ساخت كه در درجه اول هماهنگ با اصل خودكفايي در سطح منطقه و در درجه دوم در سطح ملي. تهيه ضوابط و توصيه‌هاي طراحي و اجرايي از طريق الگوسازي و كنترل و ارشاد مردم جهت ارتقاء كيفي ساخت مسكن.

سياست‌هاي طراحي و برنامه ريزي نظام طراحي در مناطق آسيب‌ديده بر اين اصل متكي است كه طراحي بايد با مردم و همراه با آنها انجام شود. نظام طراحي به آنچه مردم تاكنون انجام داده اند به عنوان يك ارزش و پديده با احترام مي‌نگرد. نظام طراحي سعي در راه اندازي سيستم‌ها و روش‌هاي طراحي در گذشته را دارد و هرگونه تحول را متناسب با امكانات موجود و در كنار آنها جستجو مي‌كند. نظام طراحي، تحول در زمينه طراحي را در چارچوب اهداف ارزشي اسلام و برخاسته از نيازهاي مردم جستجو مي‌كند. نظام طراحي تأكيد به درجاسازي مجتمع‌هاي زيستي داشته و طرح‌هاي تجميع و ادغام و جابجايي بدون دلايل فني قوي را مردود مي‌شمرد.

 مراحل بازسازي اقدامات مقدماتي بررسي ميداني منطقه آسيب‌ديده، تشكيل و تجهيز و استقرار ستادهاي عملياتي و در صورت نياز ستادهاي معين، كارشناسي و آمارگيري سكونتگاههاي آسيب‌ديده، تشكيل پرونده براي آسيب ديدگان.

 برنامه ريزي براي بازسازي تهيه برنامه بازسازي و تصويب آن توسط مراجع ذيصلاح. تهيه طرح‌هاي كالبدي در صورت لزوم تهيه طرح‌هاي كالبدي براي مناطق متأثر از سوانح و اصلاح بافت فيزيكي سكونتگاهها. آواربرداري استفاده از ماشين‌آلات سنگين بنياد مسكن در پاكسازي مناطق سانحه‌ديده از آوار بر جاي مانده.

تأمين و توزيع تسهيلات بانكي توزيع تسهيلات بانكي ميان آسيب ديدگان با همكاري و حمايت دستگاههاي ذيربط از جمله هيأت محترم وزيران و سيستم بانكي كشور.

 تهيه و توزيع مصالح ساختماني بنياد مسكن در صورت نياز منطقه حادثه‌ديده نسبت به تهيه و توزيع مصالح ساختماني عمده مانند: آجر، فولاد و سيمان از طريق شركت‌هاي تابعه بنياد مسكن و توزيع آن ميان آسيب ديدگان اقدام مي‌نمايد.

 آموزش و ترويج فرهنگ ساخت و ساز آموزش و ترويج فنون ساختماني و مهارت‌هاي فني به گروههاي اجرايي و بنايان محلي در جريان عمليات بازسازي. بهبود شرايط زيستي و سكونتي

- برنامه ريزي و طراحي مناسب براي روستاهاي مستقر در بستر نامناسب و رفع مشكلات بافت فيزيكي روستاها به لحاظ شبكه معابر، توزيع مناسب خدمات، بهبود شرايط بهداشتي

- جلب مشاركت مردمي‌در عمران روستاها و ايجاد زمينه‌هاي مناسب توسعه اي - ايمن سازي سكونتگاهها و مقاوم سازي مسكن

- ايمن سازي سكونتگاههاي در معرض خطر از طريق نظام دهي به ساخت و سازهاي روستايي و جلوگيري از ساخت و ساز در نواحي خطرناك و جابجايي اين سكونتگاهها به منظور مقاوم نمودن در برابر سوانح احتمالي آينده ايجاد اشتغال ايجاد اشتغال و استمرار آن به تبع پويايي و تحرك ايجاد شده در بازسازي به دليل فراهم بودن زمينه‌هاي توسعه

  Articles 


RSS
 
1
  متن / HTML 

 

 

 

 

 

 

جدول آمار تجمعي تعداد واحدهاي ساختماني به تفكيك مرحله پرونده
تاریخ اخذ گزارش: 17/04/92

اعتبار سال 1389

شهرستان

ثبت

معرفی

انعقاد

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

پایان کار

 مباركه

1051

1011

862

835

812

799

789

جمع

1051

1011

862

835

812

799

789

 

 

جدول آمار تجمعي تعداد واحدهاي ساختماني به تفكيك مرحله پرونده
تاریخ اخذ گزارش: 17/04/92

اعتبار سال 1390

شهرستان

ثبت

معرفی

انعقاد

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

پایان کار

 مباركه

559

551

463

460

436

406

320

جمع

559

551

463

460

436

406

320

 

جدول آمار تجمعي تعداد واحدهاي ساختماني به تفكيك مرحله پرونده
تاریخ اخذ گزارش: 17/04/92

اعتبار سال 1391

شهرستان

ثبت

معرفی

انعقاد

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

پایان کار

 مباركه

135

132

60

56

19

3

0

جمع

135

132

60

56

19

3

0

 

 
  اطلاعيه ها 

  تصوير 

Copyright (c) 1399/01/14 mobarake.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا